فروش اسناد مناقصه شماره RND-9818249-MM

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9818249-MM

تحت عنوان خرید خازنUPS هایGUTOR

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ میباشد