ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۱

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۹/۱۱

تحت عنوان لایروبی لجنهای نفتی حوضچه های واحد بازیافت

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ میباشد.