ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۰۸

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۰۸

تحت عنوان طراحی و خرید،نصب و راه اندازی سیستم اعلام واطفاء حریق اتاق SERVER

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ میباشد