ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۱۳

تحت عنوان ایزوگام تعدادی از منازل سازمانی و اماکن عومی شرکت واقع در شهرمهاجران-شهرک پالایشگاه

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ میباشد.