ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۱۲

تحت عنوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحد های عملیاتی

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ میباشد.