ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۰۶

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۰۶

تحت عنوان گسترش و نوساری فضای آشپزخانه رستوران شرکت

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ میباشد.