ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۹/۱۱

تحت عنوان لایروبی لجنهای نفتی حوضچه های واحد بازیافت

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ میباشد.