ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۰

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ۹۹/۱۰

تحت عنوان ساخت و تست یک مجموعه کولرهواییE-2115

مهلت شرکت در مناقصه تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ میباشد.