ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۱۵

منقاصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۱۵

تحت عنوان طراحی و خرید , نصب و راه اندازی سیستم اتوماتیک / دستی تزریق گاز کلر

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ می باشد .