ارزیابی کیفیب مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۰۳

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۰۳

تحت عنوان تهیه ، تامین و نصب دستگاه تصفیه کاتالیست مستعمل (SPENT CAUSTIC) به ظرفیت ۷ متر مکعب بر ساعت