ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۴۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۴۰

تحت عنوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم انازه گیری ارتفاع مخازن از نوع رادار