ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618158-MM

تجدید منناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9618158-MM

تحت عنوان خرید خودرو بالابر امداد و نجات با قابلیت کفساز