ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۳۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۳۱

تحت عنوان انجام حجم خدمات ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند از گمرکات کشور به گمرک اراک