ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۲۶

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۲۶

تحت عنوان انجام حجم تعمیرات اساسی دستگاههای پالایش واحدهای فاز دو در سال ۱۳۹۹