ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718196-MD

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718196-MD

تحت عنوان دستگاه تراش فلنج فیسر با قابلیت تراش قطر فلنج از ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر