ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۲۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۲۹

تحت عنوان انجام حجم خدمات تعمیر و نگهداری منازل سازمانی ، اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه