ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۲۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۲۴

تحت عنوان انجام حجم تخصصی تعمیرات اساسی واحدهای فاز دو در سال ۱۳۹۹