ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۰۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۰۳

تحت عنوان انجام حجم خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه رایانه ها