ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705173-MH

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله شماره RNP-9705173-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل پشت کامیونی ۵ تن وینچ دار کشویی با متعلقات کامل بهمراه هزینه نصب بر روی کامیون