ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۱۵

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۱۵

تحت عنوان طراحی و خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اتوماتیک / دستی تزریق گاز کلر 

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ می باشد .