ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۱۳

تحت عنوان حمل تدریجی ۴۰۰۰ تن سود مایع در طی سال به وسیله تانکر از مجتمع های پتروشیمی کشور به محل سایت شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند