ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۴

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۴۴

تحت عنوان ساخت آشیانه جهت خودروهای آتش نشانی و خودروهای اورژانس بهداری واقع در سایت شرکت و شهرک پالایشگاه