ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۵۴

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۵۴

تحت عنوان ساخت ، نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور ضد انفجار جهت واحد ۰۲ « بودجه برآوری ۴۱۲۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال»