ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۰۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۰۷

تحت عنوان طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن جهت ذخیره سازی آب DM هر یک به ظرفیت ۴۷۷۰ به همراه خرید و نصب کلیه ادوات و تجهیزات جانبی مربوطه شامل ، پمپها و لوله کشی و تجهیزات برقی و ابزار دقیق و سایر متعلقات