ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۵۲

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۵۲

تحت عنوان کدیریت لجن های آلوده به مواد نفتی حاصل از لایروبی آبراه های منتهی به واحد باطیافت حوضچه های مربوطه