ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718196-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718196-MD

تحت عنوان خرید دستگاه تراش فلنج فیسر با قابلیت تراش قطر فلنج ار ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر

فایل همراه