۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

فروش اسناد مناقصه شماره RND-9648007-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9648007-MD

تحت عنوان ساخت P/F”ELLIOTT-EBARA”STEAM TURBINE

فایل همراه

مهلت شركت در مناقصه تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مي باشد