فروش اسناد مناقصه شماره RND-9648007-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9648007-MD

تحت عنوان ساخت P/F”ELLIOTT-EBARA”STEAM TURBINE

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ می باشد