ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۲۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۲۰

تحت عنوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شهرک پالایشگاه واقع در شهر مهاجران

فایل همراه