ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۸

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ۹۶/۳۸

تحت عنوان طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن ۴۷۷۰ مترمکعب DM جهت ذخیره آب به همراه نصب کلیه ادوات مربوطه شامل : پمپها و لوله کشی و تجهیزات برقی و ابزار دقیق و سایر متعلقات

فایل همراه