ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۱۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۱۴

تحت عنوان انجام خدمات مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت واقع در شهر مهاجران

فایل همراه