ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۰۶-۹۶

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۰۶-۹۶

تحت عنوان تعمیر و نگهداری منازل سازمانی ، اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه

فایل همراه