ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۳۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۵/۳۴

تحت عنوان حمل تدریجی سود مایع در طی سال به وسیله تانکر از مجتمع های پتروشیمی کشور به محل سایت شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

فایل همراه