فروش اسناد مناقصه شماره RAL-941487-MB

مناقثه عمومی دو مرحله ای شماره  RAL-941487-MB

تحت عنوان خرید SPECIAL BOLT TENSIONERS

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴