فروش اسناد مناقصه شماره RAL-941460-MB

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RAL-941460-MB

تحت عنوان خرید دستگاه مکنده صنعتی

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴