۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

فروش اسناد مناقصه شماره RAL-941460-MB

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RAL-941460-MB

تحت عنوان خرید دستگاه مکنده صنعتی

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴