فروش اسناد مناقصه شماره RND-9418047-MB

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9418047-MB

تحت عنوان خرید U-TUBE

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵