ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۰۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۵/۰۸

تحت عنوان انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخش عایقکاری ، داربست بندی و ساختمانی پالایشگاه

فایل همراه