ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۱۴۰۰/۰۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۱۴۰۰/۰۱

تحت عنوان انجام عملیات حفاری و جایگذاری بخشی از لوله های مسیر فاضلاب صنعتی شرکت

مهلت شرکت در مناقصه۱۴۰۰/۰۴/۲۹ میباشد .