ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۹

درج فرم استعلام ارزیابی کیفی تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۹

تحت عنوان انجام خدمات مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت واقع در شهر مهاجران شررکت در پایگاه اینترنتی و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات