ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۹۹/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۱۳

تحت عنوان ایزوگام تعدادی از منازل سازمانی شرکت واقع در شهر مهاجران-شهرک پالایشگاه

مهلت شرکت در مناقصه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ میباشد .