ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۱۵

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۱۵

تحت عنوان طراحی و خرید،نصب و راه اندازی سیستم اتوماتیک/دستی تزریق گاز کلر

مهلت شرکت در مناقصه۱۴۰۰/۰۳/۱۱ میباشد