ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۹

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۹

تحت عنوان انجام حجم خدمات مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت واقع در شهر مهاجران

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵میباشد.