ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۹/۳۷

تحت عنوان انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخشهای مکانیکی تعمیرات اساسی واحد های فاز۱ در سال۱۴۰۰

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ میباشد.