ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۸

تحت عنوان انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخشهای تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی واحد های فاز۱ در سال۱۴۰۰

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ میباشد.