ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۴

تحت عنوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد HSE و آتش نشانی

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ میباشد.