ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۹۹/۳۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۲

تحت عنوان انجام حجم خدمات کالا و انبار داری

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ میباشد.