ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9747003-TH&RNP-9705175-TH

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9747003-TH&RNP-9705175-TH

تحت عنوان خرید VALVE(GATE،GLOBE،PLUG،CHECK