ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۳۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۱

تحت عنوان تهیه و تامبن ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام تعمیرات اساسی واحد های فاز یک شرکت در سال ۱۴۰۰

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ میباشد.