ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۷

تحت عنوان انجام حجم خدمات اداری و پشتیبانی در پایگاه اینترنتی شرکت و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ میباشد.