ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۶

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۶

تحت عنوان انجام حجم کنترول کیفیت روغن و پایش وضعیت دستگاهای دوار از طریق آنالیز روغن

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ میباشد.