رزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۵

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۵

تحت عنوان تهیه وتامین وسایط نقلیه سبک باراننده

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴